Underlagsrapport om marknadsdesign

Energikommissionen gav i september Björn Hagman, Hagman Energy AB, i uppdrag att ta fram en rapport att använda som underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem. Den övergripande marknadsdesignen definierar vilka mekanismer och instrument som finns på marknaden och vilka roller som ges till marknadens aktörer. Marknadsdesignen definierar alltså ramarna för marknaden och dess utveckling. Huvudfrågan i uppdraget var att titta på om dagens marknadsmodell och marknadsmekanismer är tillräckliga för att klara den leveranssäkerhet och den flexibilitet i produktions- och förbrukningssidan som krävs, eller om det behövs förändringar i regleringen kring elmarknaden för att möjliggöra omställningen. Underlagsrapporten finns nu att ta del av här på energikommissionen.se.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 december

Torsdagen den 1 december samlas Energikommissionens ledamöter för sitt näst sista ordinarie sammanträde. Enligt plan ska Energikommissionen överlämna sitt betänkande till regeringen vid årsskiftet 2016/17. Huvudpunkten vid sammanträdet är en genomgång av de kapitelutkast som skickats ut inför mötet. Vid sammanträdet kommer också en särskild underlagsrapport om marknadsdesign att presenteras.

Läs mer

WSP:s analys av samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering

På uppdrag av Energikommissionen har analys- och teknikkonsultföretag WSP Sverige AB tagit fram en rapport med bedömningar och resonemang kring potentialen för energieffektivisering.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 27 oktober

Energikommissionens ledamöter samlas torsdagen den 27 oktober för ett ordinarie sammanträde. Konsultföretaget WSP inleder med att presentera sin rapport om potentialbedömningar för energieffektivisering. Nästa punkt på dagordningen är en presentation till synopsis för en särskild underlagsrapport om marknadsdesign som konsulten Björn Hagman ska ta fram. Sammanträdet i övrigt ägnas åt diskussion av utsända kapitelutkast. Arbetet med Energikommissionens betänkande närmar sig nu sitt slut och dess betänkande ska överlämnas till Regeringen vid årsskiftet. Efter detta möte återstår endast två ordinarie sammanträden; den 1 och 15 december.

Läs mer

Se alla filmer från seminariet om energilager

Den 28 september arrangerade Energikommissionen och Forum för smarta elnät ett seminarium om energilager på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet var fullbokat och det var många som inte fick någon plats. Nu kan du se hela seminariet i efterhand på YouTube.

Läs mer

Presentationerna från expertseminariet om energilager är nu publicerade

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilager i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. Nu finns alla presentationer samlade under menyfliken ”Seminarier”.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 29 september

Torsdagen den 29 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde som inleds med att Boverket håller i en presentation på temat byggregler och energianvändning. Därefter presenterar Energimyndigheten sin underlagspromemoria om målkonstruktion för energieffektivisering. Vid mötet kommer ledamöterna också att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och det fortsatta arbetet med Energikommissionens kommande betänkande.

Läs mer

Följ vårt expertseminarium om energilagring direkt på webben

Webbsändningen är avslutad och du kommer inom kort kunna ta del av samtliga presentationer här på energikommissionen.se. Filminspelningen från seminariet kommer att läggas på YouTube så snart som möjligt.

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilagring i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. På scenen fanns en lång rad högaktuella talare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer som gav sin bild av den nya smarta tekniken och vad den kan innebära. Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande och samordnings- och energiminister samt Nils Vikmång, statssekreterare och ordförande i Forum för smarta elnät, var några av dagens talare.

Läs mer

Referat från tidigare seminarier

Under november och december förra året genomförde Energikommissionen två fördjupande seminarier för att titta noggrannare på vissa frågeställningar. Det första seminariet fokuserade på energipolitiska styrmedel med sikte på framtidens energisystem och det andra seminariet var en fördjupning i hur ett robust och leverandssäkert energisystem kan se ut.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 september

Torsdagen den 1 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. Vid mötet informerar Energikommissionens kansli och tjänstemän från Miljö- och energidepartementet om den fortsatta hanteringen av ramöverenskommelsen om energipolitiken. Övriga punkter på dagordningen är att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och upplägget av Energikommissionens kommande betänkande.

Läs mer