Expertseminarium med fokus på el- och värmemarknaderna

Energikommissionen bjöd tisdagen den 24 maj in till samtal om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Ett 30-tal personer från näringsliv, myndigheter, akademi och politik deltog under dagen för att prata om hur förändringarna i kraftsystemet – med en ökande andel icke-planerbar elproduktion – kan hanteras genom en effektiv samverkan. Expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna var en del av kommissionens analysfas som syftar till att identifiera vilka förändringar i regelverken som kan komma att behövas för att skapa ett samhällsekonomiskt effektivt energisystem.

Dagen var uppdelad i tre block varav det första handlade om att beskriva samverkan mellan el- och värmesektorerna och hur Sveriges, relativt sett, höga elberoende för uppvärmning kan komma att påverka elsystemet i en framtid med en mer ansträngd effektsituation. Det andra blocket fokuserade på lösningar. Forskare och näringslivsföreträdare presenterade sin syn på vilka lösningar som har störst potential att gynna samverkan mellan el- och värmesystemet och därmed öka leveranssäkerheten. Det tredje blocket lyfte frågan om styrmedel som påverkar samverkan mellan el- och värmemarknaderna, idag och i framtiden. Ytterligare en faktor som diskuterades är vilket självbestämmande Sverige har i dessa frågor eftersom både el- och värmemarknaderna till stor del påverkas av lagstiftning från EU.

Flera olika utvecklingsvägar för energisystemet belystes under seminariet. I ett tidsperspektiv bortåt år 2050 kommer vi att använda mer el och seminariedeltagarna konstaterade att kraftvärmen kan bidra med viktiga systemtjänster och stabilitet till elsystemet. Man pratade också om att fjärrvärmen kan bidra med effekt i kraftsystemet fortvarigt under vintern och att det finns en stor potential i att utveckla och effektivisera den befintliga kraftvärmen.

Under dagen visades också hur den ökade användningen av värmepumpar, och effektiviseringen av dessa, har bidragit till att tränga undan oljepannor och direktverkande el i bostäder. Det har bidragit till att reducera användningen av villaolja kraftigt och att minska utsläppen av växthusgaser relaterade till energianvändning i byggnader. Från kundsidan presenterades flera intressanta projekt och åtgärder som nu genomförs i bostadssektorn.

Ta del av presentationerna från dagen

Läs seminarieprogrammet