Promemoria om kostnader för nya elproduktionsanläggningar i Sverige

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en överblick av kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 28 april och finns nu tillgänglig här på energikommissionen.se.

Promemoria om kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige, pdf

Ett av Energikommissionens uppdrag är att diskutera förutsättningarna för och egenskaperna hos olika energislag och energibärare. Kansliet fick vid Energikommissionens sammanträde i februari i uppdrag att belysa de ekonomiska förutsättningarna för befintliga kraftslag – bland annat mot bakgrund av diskussioner om lönsamheten i kraftproduktionen. Som en uppföljning av denna promemoria fick kansliet även i uppdrag att ta fram ett underlag om kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige.

Innehållet i promemorian är till stor del hämtad från Elforsks rapport ”El från nya och framtida anläggningar 2014”. Kompletteringar har gjorts gällande kärnkraft och biokondens. I de fall styrmedel har förändras sedan Elforsks rapport publicerades har kansliet gjort uppdateringar. Slutsatser och bedömningar i rapporten är kansliets egna. Promemorian är ett av många underlag i arbetet med att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag för den framtida energipolitiken.