Den övergripande frågeställningen inom området marknad är förutsättningarna för att få till stånd nödvändiga investeringar i energisystemet för att tillgodose behoven av energi.

Presentationer från expertseminariet om el- och värmemarknaderna

Energikommissionen bjöd tisdagen den 24 maj in till samtal om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Ett 30-tal personer från näringsliv, myndigheter, akademi och politik deltog under dagen för att prata om hur förändringarna i kraftsystemet – med en ökande andel icke-planerbar elproduktion – kan hanteras genom en effektiv samverkan.

Håkan Sköldberg, konsult, Profu
Dagens värmemarknad

Per Ljung, Head of Heat Generation Sweden, Vattenfall
Kraftvärmens roll i framtidens energisystem

Erik Dotzauer, Fortum Värme
Fjärrvärmens erbjudande till kraftsystemet

Bengt-Göran Dalman, DalmanEkh med Partners
Potential och kostnader för mer fjärrvärme

Martin Forsén, NIBE
Effektiva värmepumpar

Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
Energieffektiva byggnader

Björn Palm, professor, KTH
Energilager och efterfrågeflexibilitet

Bo Strandberg, miljöchef, Wallenstam
Per Holm, energiansvarig, SABO
Roland Jonsson, energichef, HSB

Konkurrensen på värmemarknaden: Hur tänker kunderna?

Paula Hallonsten, enhetschef Energi och samhälle, Boverket
Mikael Näslund, utredare, tekn. dr. Boverket
Vart styr vi idag och hur säkerställer vi en effektiv samverkan mellan el- och värmemarknaderna?

Erik Thornström, styrmedelsexpert, Energiföretagen Sverige
Styrmedel för ökad samverkan

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier
Hur styr Boverkets byggregler idag? Hur bör de styra i framtiden?

Material från fördjupningsseminarium II den 7 december 2015

Den 7 december höll Energikommissionen ett heldagsseminarium i syfte att diskutera hur vi kan skapa ett robust och leveranssäkert elsystem till år 2050. Här hittar du presentationerna från dagen.

You Tube ligger samtliga presentationer i videoformat.

Sammanfattande referat från fördjupningsseminarium II, skrivet av Energikommissionens kansli

Samtliga talares presentationer:

Oluf Ulseth – administrerende direktør, Energi Norge

Strategier för att anpassa ett elsystem i förändring – utblick mot Norden

Bo Rydén – seniorforskare och utredare på konsult- och forskningsföretaget Profu AB

Utmaningar och vägval för det svenska elsystemet

Ulf Moberg – teknisk direktör, Affärsverket svenska kraftnät

Ett lika robust elsystem i framtiden? – Svenska kraftnäts syn

Helena Nielsen – Strategy Manager, Strategy and Market Intelligence, Vattenfall AB

100 % förnybar elproduktion – vad innebär det för elsystemet?

Lennart Söder – professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Ett robust och leveranssäkert elsystem – vad säger forskningen?

Arild Tanem – Vice President Nordic Market Analysis, Statkraft

Effektkonsekvenser av en betydligt lägre andel kärnkraft

Mats Wang-Hansen – Section Head, System Studies, Pöyry och Christian Eriksen – konsult, Pöyry

Konsekvenser av mer förnybar energi

Harald Klomp – konsult, AB Uppsala Engineering

Elmarknad för ett robust elsystem 2050 utan marginalkostnader

Material från fördjupningsseminarium I den 27 november 2015

Den 27 november höll Energikommissionen i ett heldagsseminarium som syftade till att fördjupa problemställningar som framkommit under Energikommissionens tidigare seminarier. Det övergripande temat var energipolitiska styrmedel med sikte på framtidens energisystem. Under dagen genomförde vi fyra parallella sessioner; A, B, C och D. Alla sessioner finns nu på You Tube.

Sammanfattande referat från fördjupningsseminarium I, skrivet av Energikommissionens kansli

Inledning

Dr Ute Collier – Senior Program Leader, International Energy Agency
Policy options for a clean energy future – the international experience

Niclas Damsgaard – Director, Head Energy Markets & Strategies, Sweco.
Erica Edfeldt – energimarknadskonsult, Sweco
Översikt skatter och subventioner vid elproduktion

Session A, styrmedel för att främja förnybar elproduktion

Magnus Lindbäck – departementssekreterare, enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor, Näringsdepartementet
Hur påverkar EU:s statsstödsregler möjligheterna att ge stöd till förnybara energikällor

Gunnar Groebler – Senior Vice President, Wind, Vattenfall
Stödsystem för förnybart – europeiska erfarenheter och idéer för genomförande

Gustav Ebenå – enhetschef förnybar el, Energimyndigheten
Elcertifikat – lärdomar från de första 13 åren

Charlotte Unger – vd, Svensk Vindenergi
Ett avtrappande elcertifikatsystem (presentation på svenska)
A declining certificate system (presentation på engelska)

Session B, styrmedel för en effektivare användning av energi

Fredrick Andersson – chef enheten för marknadsnära åtgärder, avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten
”Vita certifikat”

Lotta Bångens – vd Energieffektiviseringsföretagen och medlem i 100 % Förnybart
Styrmedel som berör företag och konsumenter

Paula Hallonsten – enhetschef, Boverket
Effektivare energianvändning i byggnader

Anders Heldemar – Energy Manager Sweden, Stora Enso AB
Styrmedel för energieffektivisering i energiintensiv industri

Session C, fokus på värmemarknaden – styrmedel för att främja en fortsatt effektiv och hållbar utveckling av vår värmeförsörjning

John Johnsson – konsult, Profu
Framtidsscenarier och målkonflikter för värmemarknaden

Erik Dotzauer – styrmedelsexpert, Fortum Värme 

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden

Per Holm – energiexpert, SABO
Styrmedel för värmemarknaden ur ett kundperspektiv

Session D, Fokus på städernas roll i energiomställningen – hur kan staten stödja omställningen?

Agneta Persson – Global Director Designing Future Cities, WSP
Ett hållbart energisystem är avgörande för en hållbar stadsdel

Björn Svensby – handläggare, Naturvårdsverket
Den hållbara staden – vad krävs för att nå den?

Jonas Kamleh – enhetschef Klimat och naturresurs, Miljöförvaltningen, Malmö stad
Vad behöver vi för att bygga framtidens energisystem – erfarenheter och lärdomar från Malmö

Material från seminariet om energimarknaderna den 27 oktober 2015

Den 27 oktober 2015 arrangerade Energikommissionen ett seminarium energimarknaderna. Till seminariet bjöds aktörer och intressenter in till dialog och gemensam kunskapsinhämtning. Seminariet webbsändes i sin helhet på energikommissionen.se.

Ta del av seminarieprogrammet

Alla filmer från seminariet finns på You Tube.

Presentationerna från seminariet

Karin Widegren – rådgivare för marknadsdesign och teknikutveckling, Energimarknadsinspektionen

Elmarknadens organisation och funktion

Niclas Damsgaard – chef för Energy Markets & Strategies, SWECO AB

Prisbildningen på elmarknaden

Håkan Feuk – ordförande för Eurelectrics arbetsgrupp för marknadsdesign

Eurelectrics studie av olika marknadsdesign

Erik Filipsson – strategic policy advisor, Vattenfall AB

Betydelsen av EU ETS för energiomställningen

Therese Hindman Persson – chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Skatter och subventioner – vad betyder det för elmarknaden?

Lennart Söder – professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Vägval i effektfrågan: Förutsättningar för en ”energy only-marknad” och aktiva konsumenter

Ulla Sandborgh – marknadsdirektör, Affärsverket svenska kraftnät

Bibehålla ett robust nordiskt elsystem

Karin Alvehag – analytiker, Energimarknadsinspektionen

Efterfrågeflexibilitet – Hur kan vi få igång den?

Thomas Tangerås – docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning

Det här kan marknaden klara! Försörjningstryggheten i det nordiska elsystemet

Mats Nilsson – adjungerad professor, Luleå Tekniska Universitet

Du sköna nya värld – en marknad utan marknadspriser?

PM från Mats Nilsson om marknadspriser