Energikommissionen tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.

Kommissionen består av 11 representanter från riksdagspartierna med Energiminister Ibrahim Baylan som ordförande men också tre speciellt inbjudna – generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen, Affärsverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

Ett viktigt inslag i kommissionens arbete är öppenhet och att skapa delaktighet för många olika aktörer och intressenter. Kommissionen har därför arrangerat en lång rad konferenser och seminarier med en bred krets av forskare och experter från näringsliv, myndigheter och civilsamhälle. Under flikarna Seminarier och Rapporter i huvudmenyn kan du ta del av seminariematerial och underlagsrapporter.

Energikommissionens uppdrag

Energikommissionens uppdrag är att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning. Kommissionen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Därför har kommissionen ett särskilt fokus på el. Uppdraget är att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.

Arbetsprocess

Energikommissionens arbete bedrivs i tre faser:

  • En kunskapsinhämtande fas med fokus på faktainsamling  och formulering av alternativ
  • En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras och förslag till ändringar i regelverken tas fram
  • En förhandlingsfas då kommissionen enas om huvudpunkterna i en politisk överenskommelse om energipolitiken för perioden fram till 2050

Arbetet indelas även i fyra olika fokusområden:

  • Användning: Behovet av energi och hur det kan tillgodoses
  • Tillförsel: Egenskaperna hos och förutsättningarna för olika energislag och energibärare
  • Överföring: Förutsättningarna, egenskaperna och de framtida kraven på överföringsnäten för el, fjärrvärme och gas, på lokal, regional och nationell nivå
  • Marknad: Förutsättningarna för att få till stånd nödvändiga investeringar i energisystemet för att tillgodose behoven av energi och effekt