Underlagsrapport om marknadsdesign

Energikommissionen gav i september Björn Hagman, Hagman Energy AB, i uppdrag att ta fram en rapport som ger underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem. Den övergripande marknadsdesignen definierar vilka mekanismer och instrument som finns på marknaden och vilka roller som ges till marknadens aktörer. Marknadsdesignen definierar alltså ramarna för marknaden och dess utveckling. Huvudfrågan i uppdraget var att titta på om dagens marknadsmodell och marknadsmekanismer är tillräckliga för att klara den leveranssäkerhet och den flexibilitet i produktions- och förbrukningssidan som krävs, eller om det behövs förändringar i regleringen kring elmarknaden för att möjliggöra omställningen. Ta del av Björn Hagmans underlagsrapport:

Underlagsrapport om marknadsdesign

WSP:s analys av samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering

På uppdrag av Energikommissionen har  analys- och teknikkonsultföretag WSP Sverige AB tagit fram en rapport med bedömningar och resonemang kring potentialen för energieffektivisering. Ta del av rapporten här:

WSP: Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering

Rapporter om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en översikt av de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Promemorian är baserad på offentligt material och på en konsultrapport som tagits fram av Sweco på uppdrag av Energikommissionens kansli. Promemorian är ett av många underlag i arbetet med att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag för den framtida energipolitiken. Ta del av kansliets promemoria och Swecos underlagsrapport:

Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Swecos underlagsrapport till Energikommissionen – Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag

Myndigheternas underlagsrapporter till Energikommissionen

Under hösten 2015 sammanställde myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Affärsverket svenska kraftnät underlagsrapporter om energianvändning, energitillförsel, överföring av energi och marknaderna för energi.

Energimarknadsinspektionens underlagsrapport till Energikommissionen_marknad

Energimyndighetens underlagsrapport till Energikommissionen_användning och tillförsel

Svenska kraftnäts underlagsrapport till Energikommissionen_överföring

Rapport med sammanställning av energipolitiska beslut i Sverige

Energikommissionen gav Magnus Brandel i uppdrag att göra en sammanställning över större energipolitiska beslut i Sverige mellan åren 1975 och 2009. I Januari 2016 tog Energikommissionen emot rapporten. Magnus Brandel är en fristående konsult som arbetar vid det egna företaget MBenergistrategi AB.

Översiktlig sammanställning/analys av energipolitiska beslut mellan 1975 och 2009 i Sverige

Energimarknadsinspektionens rapport om energilager

Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager – principiella utgångspunkter och möjligheter

Tillväxtanalys rapport  om mål och medel för energipolitiken

Tillväxtanalys har gjort en sammanfattande analys av 11 länders energipolitik i syfte att ge en övergripande beskrivning av ländernas energipolitik bortom 2025. Rapporten heter ”Mål och medel för energipolitiken? – lärdomar från andra länder”. Läs rapporten på Tillväxtanalys webbplats